Een stukje geschiedenis van het Volendams Museum en vereniging Oud Volendam

04 okt 2021

Een stukje geschiedenis vanaf de herstart in 1975 van het Volendams Museum en Verening Oud Volendam.

Vanaf de herstart in 1975 heeft de opbrengst van de premiefoto met jaarboekje ervoor gezorgd dat allereerst bij de verbouwing van het eerste Volendams Museum (in het oude zusterklooster) de schuld van 109.000 gulden (waarvoor de leden van het nieuwe bestuur hoofdelijk aansprakelijk waren met als onderpand hun huis!) werd betaald en de kosten van de maquette ( fl. 9.000,-) van een gepland museum als dependance van het Zuiderzee Museum tegenover Van Diepen op de grond van Hein Schilder(dat niet door ging!). Het huidige bestuur begon opnieuw met de stichting van een  Volendams Museum waarin Oud Volendam, geheel bankroet, werd opgenomen. Voordat het nieuwe bestuur aantrad in 1977 werden er al zeker 7 jaar of langer geen ledenvergaderingen gehouden, stonden de activiteiten op een laag pitje, mislukte 2 pogingen om een Volendams Museum (t.o. Van Diepen en in de Jozef) ondanks de vele pogingen en inzet van de toenmalige leden van het bestuur en werkgroepen. De vereniging Oud Volendam en de in 1967 opgerichte werkgroepen waren op sterven na dood. In de jaren 1972 en 1973 werd door de vereniging Oud Volendam zelfs geen premiefoto uitgegeven. De laatste leden van het bestuur waren niet volgens de statuten uit 1967 benoemd.  De vereniging Oud Volendam was notarieel niet vastgelegd en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De zittende bestuursleden, die jaren lang niet vergaderden na 1970, hielden zich niet aan de orde van herbenoeming. De vrijwilligsters (o.a. de naaisters) waren met ruzie gestopt. Rekeningen werden niet betaald, o.a. de maquette van f. 9.000,-  voor het museum t.o. Van Diepen die ten slotte niet doorging door een gebrek aan communicatie vanuit het toenmalige bestuur van de vereniging Oud Volendam dat niet volgens de statuten uit 1967 (art. 4) beleid voerde. In 1975 aan Wim Keizer gevraagd een nieuwe start te maken met het uitgeven van een premiefoto om de inrichting en verbouwing van het oude zusterklooster te bekostigen. Toen Wim Keizer met tientallen door hem gevraagde vrijwilligers begon aan de herstart van Oud Volendam was er van een ledenbestand geen sprake dus moest opnieuw begonnen worden om Oud Volendam nieuw leven in te blazen. Daarna is ieder jaar door tientallen vrijwilligers de premiefoto met jaarboekje verspreid Tot 1992 vanuit de woning van onze voorzitter en daarna tot op heden vanuit het Volendams Museum. De schuld werd afgelost en alle openstaande rekeningen betaald. Intussen is een bedrag in kas om het Volendams Museum uit te breiden met een documentatiecentrum.

 

Even terug naar 1975 toen alles op z'n oor lag

Toen na de donateurs actie het oude zusterklooster al 3 maanden werd gehuurd en het toenmalige bestuur van Oud Volendam niets ondernam om te komen tot de inrichting van het al 3 maande gehuurde oude zusterkooster (de bovenverdieping) werd Wim Keizer door Kees Tol gevraagd om in te grijpen want niemand deed iets. Wim deed een oproep aan allen die Oud Volendam een goed hart toe droegen (het was geen ledenvergadering en er zijn ook geen notulen van gemaakt) op in hotel Spaander te komen want voor de derde keer mocht de stichting van een Volendams Museum niet mislukken. Wim Keizer schreef alle bekende en al jaren rustende leden van het oude bestuur een brief of zij interesse hadden voor een bestuursfunctie in de opnieuw gestarte vereniging Oud Volendam.

 

Geen herbenoeming van nieuwe bestuursleden Vereniging Oud Volendam in 1975

Zowat iedereen haakte af en er bleven in de bijeenkomst in Spaander slechts 3 bestuursleden over. In deze bijeenkomst haakten nog 2 leden van het bestuur af en bleef er in 1975 van het bestuur van Oud Volendam slechts 1 bestuurslid over. Wim Keizer werd gevraagd een werkgroep samen te stellen om de inrichting te volbrengen van een nieuw Volendams Museum op de bovenverdieping van het oude zusterklooster. Het geld uit de aktie kon daarvoor worden gebruikt maar was lang niet toereikend.

 

Herstart in 1975 leverde volgens art. 3 alleen donateurs en begunstigers op 

Bij de herstart van de vereniging Oud Volendam was er in feite sprake van een begunstigers en  donateurswerfactie en geen leden overeenkomstig Art 3 van de statuten uit 1967.In Art. 3 van de statuten van de vereniging Oud Volendam staat letterlijk: “Om tot de vereniging te kunnen toetreden, meldt men zich aan bij het bestuur, dat over de toelating beslist”. Vervolgens ontvingen de nieuwe leden elk jaar een ledenkaart met het jaar van lidmaatschap erop. Na 1971 is dit niet meer gebeurd. In 1972 en 1973 gaf  de vereniging Oud Volendam helemaal geen premiefoto uit, hetgeen ook weer niet volgens de statuten uit 1967 was. Niemand heeft dit blijkbaar opgemerkt. Bij de herstart in 1975 heeft niemand zich bij het bestuur aangemeld en kon dat bestuur daar over ook niet beslissen omdat het toenmalige bestuur niet functioneerde volgens de statuten uit 1967. Ook werden geen ledenkaarten verstrekt als bewijs van lidmaatschap. Een nieuw bestuur van de vereniging Oud Volendam is door de toenmalige leden niet benoemd en functioneerde daarna als rechtslichaam. Volgens de notaris (en vervolgens gecontroleerd door de Broederschap van notarissen) is er bij het aan de man brengen van premiefoto’s met jaarboekje sprake van een klantgerichte handeling. Als men de foto met jaarboekje niet meer wil ontvangen wordt de naam doorgestreept en er volgen dan geen sancties of gevolgen zoals geschied als men volgens de wettelijke voorschriften lid is van een vereniging. Als lid heeft men rechten en plichten en dat ging bij de vereniging Oud Volendam na de herstart in 1975 niet meer op. Vanaf 1975 heeft de vereniging gefunctioneerd als een wettig rechtslichaam zonder leden volgens de ingeschakelde juristen en notarissen. Het was een voortzetting van het door iedereen gedoogde beleid van het toenmalige bestuur en oude leden. Het bestuur van de Stichting Volendams Museum functioneerde vanaf 11 maart 1977 tevens als bevoegd bestuur van de Vereniging Oud Volendam zonder leden met alleen donateurs. De enige leden waren de leden van het bestuur.

 

Met een lege kas moet je heel lang zoeken naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers

Met een lege kas moet je trouwens ook heel lang zoeken naar nieuwe bestuursleden of mensen die iets voor niks willen doen! Vandaar dat vanaf 1971 niemand heeft gevraagd om ledenvergaderingen of bestuursverkiezingen. Totdat de certificering van het Volendams Museum aan de orde kwam en bepaald moet worden over hoeveel bezittingen het Volendams Museum de beschikking had. De geschatte waarde van de bezittingen van Oud Volendam (volgens oud bestuursleden) bedroegen in 1975 ongeveer F. 20.000,- inclusief een door de bevolking via een aktie betaalde Volendammer kwak VD 41 die op zink lag in de Nieuwe Haven van Edam.

 

Vereniging oud Volendam en stichting Volendams Museum gingen op 11 maart 1977 samen en waren alleen op paier en in de streng gecontoleerde boekhouding gescheiden

De museum inrichtingswerkgroep van de vereniging Oud Volendam werd op 11 maart 1977 omgevormd tot het bestuur van de stichting Volendams Museum en werd de vereniging Oud Volendam een onlosmakelijk onderdeel van de stichting Volendams Museum. Alle schenkingen waren tenslotte bedoeld voor het Volendams Museum en die kun je daar niet los van zien. De bestuursleden van de stichting Volendams Museum waren tevens de bestuursleden van Oud Volendam omdat het samen gegaan was in belang van de doelstelling van het belangrijkste statuut uit 1967 nl. om te komen tot een nieuw Volendams Museum en de financiële ondersteuning daarvan. Het niet- volgens-de statuten-uit 1967 gedoogde beleid werd door het nieuwe stichtingsbestuur voortgezet en zodoende raakte de vereniging Oud Volendam en de stichting Volendams Museum onlosmakelijk in elkaar verweven. Alle betrokken vonden deze bestuursvorm ideaal voor de toekomstige exploitatie van een Volendams Museum. Het rechtslichaam Oud Volendam heeft nimmer gemeentelijke subsidie ontvangen maar via Oud Volendam werden wel grote bedragen van niet gemeentelijke instellingen door het bestuur binnengehaald. De vereniging Oud Volendam en de stichting Volendams Museum heeft de afgelopen 27 jaar als een eenheid gefunctioneerd en heeft samen met de vele actieve werkgroepen voor vele resultaten gezorgd en op educatief en Volendam Promotion gebied enorm aan de weg getimmerd met steeds succesvolle resultaten dankzij de onmisbare steun van de vele vrijwilligers, sponsors, bedrijfsleven, gemeente, scholen en bevolking. Van het bestaan van statuten uit 1967 wist niemand totdat zij enkele jaren geleden opdoken.

 

Teruggetreden bestuursleden die 24 en 12 jaar in nieuwe gedoogde succesvolle bestuursvorm zaten spijkeren nu huidige bestuursleden aan de schandpaal

Bestuursleden die 24 en 12 jaar in het nieuwe bestuur van Oud Volendam hebben gezeten verwijten nu aan de thans zittende bestuursleden, mensen met een gezin, die met hart en ziel hebben gewerkt om te komen tot iets waar de hele Volendammer bevolking trots op kan zijn (want het is hun museum!) dat zij er een puinhoop van hebben gemaakt en dat er volgens Brinkkemper, Jan Schilder(Vik), Aaf Steur-Sombroek en Jan Tuyp(BZN) financieel wanbeleid (door strenge financiële controle geen sprake van en onmogelijk) is gevoerd. Mensen en bedrijven worden hierdoor met opzet onterecht beschadigd. Brinkkemper heeft dat hoogst persoonlijk kunnen constateren toen penningmeester Hein Tol Kurk hem uitgebreid de financiële bescheiden en belansen van Oud Volendam liet zien. Dit mag overigens iedereen zien want alles is gecontroleerd en niets is geheim. Toch schreef Brinkkemper  vervolgens een brief naar het college van B. en W. waarin feitelijke onjuistheden. De brief verstrekte hij ook aan de VVD-fractie om niet alleen bestuursleden van Oud Volendam maar ook in de politiek mensen te beschadigen. Dit was voordat hij de brief op verzoek van penningmeester Hein Tol ook aan hem overhandigde. Dat was niet netjes van Brinkkemper!

De penningmeester heeft beklag hierover gedaan bij de burgemeester en de Welzijns wethouder en alle financiële bescheiden getoond. Inmiddels zijn er brieven van advocatenbureau Abma Van Eeuwijk (P.F. Keuchenius) bij de huidige bestuursleden binnen gekomen en zou de administratie op of vóór zaterdag 3 juli 2004 om 17.00 uur bezorgd moeten worden bij de zogenaamde nieuwe voorzitter die sinds 2 juni 2004 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tijdens de zogenaamde “ledenvergadering” in restaurant AMVO mocht iedereen binnen en moest op een lijst zijn of haar naam zetten zonder dat gecontroleerd kon worden of de aanwezige wel ingeschreven stond als donateur want een lijst van ingeschreven donateurs hadden zij niet. Er werd niet schriftelijk gestemd en vanuit het zogenaamde nieuwe bestuur werd duidelijk gemaakt dat het alleen maar ging om de Vereniging Oud Volendam. Zoals u uit de brieven van de advocaat kan concluderen wil men nu ook het hele museum inlijven hetgeen bij de beheerder en vrijwilligers op grote weerstand is gestuit. Ook zij willen duidelijkheid. Inmiddels is er meer duidelijkheid na een aantal positieve publicaties in de media over de gang van zaken in de afgelopen 29 jaar betreffende het wel en wee van de vereniging Oud Volendam en het Volendams Museum dat onlosmakelijk met elkaar is verbonden.

 

Kascommissie en erkend boekhoudkantoor controleerden boeken!

Het geld uit de opbrengst van de premiefoto met jaarboekje is tot op heden besteed aan alle beoogde doelstellingen van de vereniging Oud Volendam en aan de exploitatie en instandhouding van het Volendams Museum. De nieuwe opvolgende penningmeesters zijn vanaf het begin in 1975 streng gecontroleerd door een kascommissie (o.a.Thoom Steur Koen, Kees Keizer en de laatste jaren door een erkend boekhoudkantoor). De opbrengst van de premiefoto met jaarboekje heeft er ook voor gezorgd dat het huidige Volendams Museum in de Zeestraat bekostigd kon worden i.s.m. de 300 vrijwilligers, gemeente en bedrijfsleven. Dit alles is te danken aan de onvoorstelbaar grote en door weinigen verwachte inzet van Vrijwilligers o.l.v. onze huidige voorzitter Wim Keizer gedurende een aantal jaren bij de verbouwing van het Wit-gele Kruisgebouw en de inrichting van het Volendams Museum in 1991 in de Zeestraat. Met de bouw in 1995 van het gerenoveerde Sigarenbandjeshuisje door vrijwilligers is nogmaals voor tonnen vrijwilligerswerk ingebracht.

 

Gespaard bedrag voor uitbreiding Volendams Museum voor documentatiecentrum maar voortekenen verplaatsing Volendams Museum wijzen andere richting op

Momenteel is een gespaard bedrag in kas om het museum met een documentatiecentrum uit te breiden. Dat kost veel geld en vrijwilligerswerk. Het bestuur van de Oud Volendam en het Volendams Museum hoopt dat de bevolking de rondbrengers niet teleur zal stellen want de opbrengst zal opnieuw in het belang van Volendams Verleden (streng gecontroleerd!) besteed worden.

Deze uitbreiding is niet mogelijk als het college van B. en W. haar serieuze plannen doorzet het Volendams Museum elders onder te brengen. Het bestuur wacht nog steeds op de plannen die wethouder Nouwen tot tweemaal toe heeft toegezegd in de twee vergaderingen met het museumbestuur. De wethouder liet het bestuur weten dat er plannen waren het Volendams Museum te verplaatsen naar de Haven t.o. Van Diepen op een locatie die in het verleden al tot tweemaal toe schipbreuk heeft geleden door de te hoge kostprijs. In de besluitenlijst van B. en W. van 1 juni 2004 wordt bekend gemaakt (zonder dat het bestuur van het Volendams Museum en de vereniging Oud Volendam daar is van afweet, laat zijn bij de besluitvorming hiervan is betrokken) dat er andere mogelijkheden onderzocht zullen worden inzake naar de mogelijke verplaatsing van het Volendams Museum naar de Haven en de herbestemming van de huidige locatie van het Volendams Museum. Volgens de wethouder zal de huidige locatie na het verdwijnen van het museum een winkelbestemming krijgen. Het bestuur wacht nog steeds geduldig de plannen af maar wordt wel ongerust over de verhalen die hardnekkig de ronde doen dat het Volendams Museum in de door de gemeente aangekochte panden van de Wir-War moet wordt ondergebracht. Het bestuur gaat ervan uit dat dit voorbarig is maar de tekenen wijzen wel in een bepaalde richting gezien de besluiten van het gemeentebestuur.

 

Verplaatsing Volendams museum is vernietiging van vrijwilligerswerkkapitaal

In de B. en W. besluitenlijst van 1 juni 2004 heeft het college van B. en W. (CDA/PvdA/VVD) besloten af te wijken van het voorstel van de afdeling VROM (d.d. 6-4-2004) inzake onderzoek naar mogelijkheden om het Volendams Museum te verplaatsen naar de Haven (t.o. Van Diepen) en herbestemming van de huidige locatie museum. Een locatie die door wethouder Nouwen bestemd moet worden voor winkels en appartementen. Het College stelt nu op 1 juni 2004 voor andere mogelijkheden te onderzoeken zoals door de gemeentelijke afdeling VROM o.l.v. wethouder Nouwen is voorgesteld op 6-4-2004. Het huidige Volendams Museum staat op een centraal gelegen locatie met ideale parkeergelegenheid en toegankelijk voor jong, oud en invaliden. Het bestuur wacht de nieuwe voorstellen rustig af en dat doet zij al meer dan een jaar.

 

Bestuursleden opnieuw voor gerechtshof in Amsterdam en Haarlem gedaagd (Datum: 20.9.2005)

Bron: Volendams Museum en Oud Volendam

Bestuursleden opnieuw voor gerechtshof in Amsterdam en Haarlem gedaagd o.a. wegens het ‘illegaal’ realiseren en 30 jaar instandhouden van Volendams Museum. Ondanks een door delegaties van beide partijen overeengekomen goed werkbaar schikkingsvoorstel over de loskoppeling van de vereniging Oud Volendam en de stichting Volendams Museum op 2 augustus 2005 heeft de groep Brinkkemper, Jan Schilder Vik, Aaf Steur-Sombroek, Kees Sombroek, Aafke Bootsman, Luc Eeckhout, Klaas Karregat, Frans Kemper, Jack Pannekeet, Jaap Schilder (Bibber) en Jan Tuijp het door de rechter in Alkmaar als wettig erkende, al 30 jaar actief zijnde bestuur van de vereniging Oud Volendam en de stichting het Volendams Museum opnieuw en nu voor 2 rechtszaken aangeklaagd. Ondanks het feit dat de heer Brinkkemper bij de eerste (later verloren) rechtszaak in Dagblad Waterland (d.d. 2-2-2005) had aangekondigd zich bij de uitslag van de rechter in Alkmaar neer te leggen, worden de huidige bestuursleden op dinsdag 20 september 2005 om 11.30 uur voor het gerechtshof te Amsterdam gedaagd. Op 25 oktober 2005 om 11.00 uur moeten de museumvrijwilligers opnieuw verschijnen voor de rechtbank in Haarlem.

Realisering van een Volendams Museum was het doel van de oprichting van Oud Volendam Het doel van de oprichting van Oud Volendam was de realisatie van een Volendams Museum en de instandhouding daarvan. Het oude bestuur slaagde daar niet in van 1967 tot 1971. Na 1975 is dat via de stichting Volendams Museum (waarin opgenomen Oud Volendam) wel gelukt. De voornaamste klacht is het feit dat sinds 1967 er geen ledenvergaderingen door het bestuur zijn uitgeschreven. Tot 1971 verstrekte het oude bestuur o.l.v. tandarts Rahder wel een ledenkaart maar men hield geen ledenvergaderingen waarin nieuwe bestuursleden moesten worden gekozen. In 1975 (nadat de vereniging Oud Volendam al sinds 1971 niet meer actief was) werd door nieuwe mensen een grote aktie ondernomen om te komen tot een nieuw Volendams Museum. Uit de opgerichte werkgroep werd een nieuw bestuur samengesteld. Na 1975 is het nieuwe bestuur erin geslaagd met de hulp van zowat onze hele gemeenschap om een schitterend Volendams Museum te realiseren en in stand te houden. De groep Brinkkemper c.s. erkent het huidige bestuur niet. De Kamer van Koophandel, de notaris, de broederschap van notarissen en de kantonrechter te Alkmaar vinden dat de kopers van het jaarboek met premiefoto afnemers van boekjes met foto juridisch geen leden zijn. Zo noemt o.a. de stichting CBW en de stichting Bibliotheek Edam-Volendam haar contributanten ook in de media leden maar juridisch zijn het geen leden. De notaris heeft het bestuur er op gewezen dat het bestuur het woord ‘leden’ niet meer moest gebruiken in de berichten en in het jaarboek. Op 25 oktober 2005 volgt vervolgens weer een nieuwe rechtszaak voor het gerechtshof te Haarlem. Financier Jan Tuijp (die niet tot de officiële aanklagers van de groep Brinkkemper c.s. behoort) kan zich nog steeds niet neerleggen bij de uitspraak van de rechter in Alkmaar dat men juridisch niet als lid beschouwd kan worden door het kopen van een museumjaarboek met premiefoto en heeft de nieuwe rechtszaken via de door hem betaalde advocaat Keuchenius aangespannen. Deze mededeling deed Jaap Schilder (Bibber) in de schikkingsbijeenkomst op 20 juni 2005 in het Volendams Museum.

 

Dank aan Jaap Schilder (Bibber) voor inzet om de nieuwe rechtszaken te voorkomen

Het bestuur van het Volendams Museum en Oud Volendam dankt de heer Jaap Schilder (Bibber) voor zijn herhaalde welgemeende inspanningen om tot een redelijke en werkbare oplossing te komen. Tot 4 keer toe is hij (als onderhandelaar van de groep Brinkkemper) erin geslaagd tot een redelijk en voor iedereen aanvaardbaar schikkingsvoorstel te komen met het huidige bestuur. Telkens werden de compromisvoorstellen (waarbij de vereniging Oud Volendam losgekoppeld werd van de Stichting Volendams Museum) door een aantal personen van de groep Brinkkemper c.s. en Jan Tuijp niet aanvaard terwijl het huidige wettige bestuur wel akkoord ging met het bereikte resultaat. Al meer dan 2 jaar worden de bestuursleden en medewerkers geconfronteerd met deze uiterst zenuwslopende kostbare affaire die alleen maar verliezers oplevert. Een oude Volendammer zou zeggen: Wie veel doet maakt veel fouten. Wie weinig doet maakt weinig fouten. Ik ken iemand die geen fouten maakt!!! Een spreuk om over na te denken. Uit gezondheidsoverwegingen moet hier snel een eind aan komen want voor alle bestuursleden en vrijwilligers is de maat vol.

 

Museumbestuur niet op de hoogte van verplaatsing Volendams Museum naar de dijk

In de zaterdag bijlage van de Volkskrant van 7 januari 2006 lazen wij een uitgebreid artikel van journalist Caspar Janssen over de populariteit van Volendam wat betreft het toerisme. In het artikel wordt in een gesprek met Smit-Bokkum het rapport van adviesbureau Lagroup over de kracht (en zwakte) van Volendam en Edam aangehaald. Over de aanbeveling van Lagroup (inclusief het coalitieprogramma voor de periode 2002-2006 van CDA/PvdA/VVD) om het Volendams Museum naar de Dijk te verplaatsen is echter geen contact opgenomen met het museumbestuur. Wel heeft het museumbestuur 2 keer een onderhoud gehad met de tijdig afgetreden wethouder Nouwen (CDA) die te kennen gaf dat het College van B&W (CDA/PvdA/VVD) het Volendams Museum naar de Dijk wilde verplaatsen. De gemeente zou met plannen komen. De gemeente kwam wel maar met peper dure brandveiligheidseisenpakket waaraan het Volendams Museum moest voldoen voor een gebruiksvergunning die onder dezelfde omstandigheden in Edam niet nodig waren, aldus de burgemeester. Het gevolg was veel negatief nieuws over het Volendams Museum in NHD en Telegraaf terwijl een Belgische busonderneming werd gewaarschuwd niet meer naar het Volendams Museum te komen vanwege het brandgevaar terwijl er 8 uitgangen zijn op de begane grond. Een storm in een glas water bleek later. Maar verschil moet er wezen! Het museumbestuur wacht nu al meer dan 2 jaar op de beloofde plannen en wie de verhuizing en het nieuwe Volendams Museum inclusief een nieuwe huisvesting voor het wereldbefaamde Sigarenbandjeshuisje zou moeten betalen. Hierop is nog steeds geen antwoord op gekomen. Zelfs meepraten en denken over een eventuele nieuwe museumhuisvesting heeft tot op heden niet plaatsgevonden.

In de Algemene Beschouwingen van het CDA voor 2003 staat o.a. het volgende: “Voorop gesteld wordt dat het CDA grote waardering heeft voor het fantastische werk dat talloze vrijwilligers gedurende lange jaren hebben gedaan en waaraan onze gemeenschap het huidige museum te danken heeft. En ook nu verdient deze instelling met al haar ondersteunende krachten ieders steun. Hoewel een en ander nog slechts in een pril stadium van aftastende besprekingen verkeert, vindt het CDA dat het initiatief het Volendams Museum naar de Dijk te verplaatsen een kans verdient. Uiteraard staat voorop dat het museumbestuur en haar medewerkers van meet af aan bij de ontwikkelingen betrokken dienen te blijven”, aldus de AB van het CDA voor 2003.

Gebleken is dat sinds 2003 wel het een en ander is gebeurd dat haaks staat op die grote CDA-waardering en is het museumbestuur niet betrokken bij de verhuizing naar de Dijk of de Wir-Warbar.

 

Rechtbank in Amsterdam doet op 2 februari 2006 uitspraak in Hoger Beroep door Groep Brinkkemper

Ondanks het feit dat al een aantal malen en goed werkbaar compromis is overeen gekomen via overleg (met dank aan Jaap Schilder (Bibber)), moest de rechter toch uitspraak doen. Volgens Brinkkemper zou zijn groep zich bij de uitslag neerleggen (NHD 2-2-2005) maar deze uitspraak werd later niet nagekomen.

Na de voor het zittende bestuur gunstige uitslag is de groep Brinkkemper c.s. in Hoger Beroep gegaan bij het Hof in Amsterdam en heeft een nieuwe rechtszaak aangespannen bij de rechtbank in Haarlem. Inmiddels hebben Jaap Schilder (Bibber), Luuk Eeckhout en Aafke Bootsman zich teruggetrokken uit de groep Brinkkemper c.s.

De zittingen voor de rechtbank in Amsterdam hebben op 20 september en 20 december 2005 plaatsgevonden.

Op 2 februari 2006 doet de rechtbank uitspraak. Bij een herhaalde ongunstige uitspraak voor de groep Brinkkemper c.s. zal nog Hoger Beroep worden aangetekend liet Kees Sombroek weten. Kees stond dit keer zijn advocaat Mr. P. Keuchenius ter zijde maar kwam niet aan het woord. Het bestuur hoopt dat er spoedig een einde komt aan deze ‘soap’ waar alleen maar verliezers uit zullen komen terwijl een goed werkbaar compromis bereikt was.

 

Volgens Raadsprogramma 2002-2006 van coalitie (CDA/PvdA/VVD) wil B&W meedenken om toeristische aantrekkingskracht van de Dijk op te waarderen

In het overeengekomen Raadsprogramma 2002-2006 letterlijk: “Het gemeentebestuur zal meedenken bij een mogelijke inpassing van het Volendams Museum in een opwaardering van de toeristische aantrekkingskracht van de Dijk”. Buiten de 2 bezoeken van de toenmalige wethouder Nouwen aan het museumbestuur is het bestuur tot nu toe getrakteerd op minder prettige zaken die in de afgelopen 2 jaar niet stimulerend werken op het vrijwilligerswerk in het Volendams Museum en op een onduidelijk vooruitzicht op de blijvende museumlocatie in de Zeestraat.

(Politieke partijen:wat zijn de toekomstige locatieplannen voor het Volendams Museum?)

Via gerechtelijke acties wordt het museumbestuur van de ene naar de andere rechtbank gesleept wegens wanbeleid en ‘strafrechtelijk vervolgbare activiteiten’. Zolang de rechtszaken duren liggen momenteel voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe geplande expositie over de ‘Visserij’ stil.